Infolinia czynna codziennie w godz. 7:00-20:00

Regulamin usługi Newsletter MOYA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.), Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000275176, o kapitale zakładowym w wysokości 17.164.410,00 zł w całości opłaconym, NIP: 527-00-11-878, REGON: 010404971, BDO: 000096200, określa niniejszym regulaminem zasady świadczenia i korzystania z usługi Newsletter MOYA.

§1 DEFINICJE

1) Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Anwim lub Usługodawca – Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000275176, o kapitale zakładowym w wysokości 17.164.410,00 zł w całości opłaconym, NIP: 527-00-11-878, REGON: 010404971, BDO: 000096200.
b) Formularz – aplikacja znajdująca się na Stronie internetowej MOYA, umożliwiająca osobie odwiedzającej wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, celem zamówienia Usługi Newsletter MOYA.
c) Karta flotowa – karta posiadająca narzędzie autoryzacyjne, umożliwiające identyfikację Klienta flotowego na Stacjach w ramach zawartej z Anwim S.A. umowy dotyczącej kart flotowych, potwierdzającej uczestnictwo w Programie MOYA Firma.
d) Klient flotowy – klient, który zawarł z Anwim umowę dotyczącą uczestnictwa w Programie MOYA Firma.
e) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f) Link aktywacyjny – łącze internetowe do Strony internetowej MOYA, zawarte w treści wiadomości elektronicznej, przesyłanej na adres e-mail wskazany w Formularzu, umożliwiające potwierdzenie zamówienia Usługi Newsletter MOYA.
g) Link dezaktywacyjny – łącze internetowe do Strony internetowej MOYA, zawarte w treści wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres e-mail wskazany w Formularzu, umożliwiające rezygnację z Usługi Newsletter MOYA.
h) Newsletter MOYA – list elektroniczny lub wiadomość tekstowa przesyłane Usługobiorcy przez Anwim, zawierająca informacje handlowe lub reklamowe, dotyczące usług i produktów Anwim, a także komunikaty o organizowanych przez Usługodawcę promocjach, akcjach rabatowych, konkursach lub innych wydarzeniach marketingowych.
i) Program MOYA Firma – program skierowany do klientów prowadzących działalność gospodarczą, posiadających flotę pojazdów, dający możliwość posiadania i posługiwania się Kartą flotową.
j) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi Newsletter MOYA drogą elektroniczną.
k) Rejestracja – zespół czynności podejmowanych na Stronie internetowej MOYA, zmierzających do przystąpienia do Usługi Newsletter MOYA. str. 2
l) Stacja – stacja paliw należąca do sieci stacji paliw MOYA (oznakowanych znakiem towarowym MOYA), w tym stacje MOYA express – wykaz stacji dostępny jest na stronie internetowej www.moyastacja.pl i może ulec zmianie;
m) Stacja MOYA express – samoobsługowa stacja paliw należąca do Anwim, oznaczona aktualnie marką eMILA, która docelowo funkcjonować będzie pod marką MOYA express.
n) Strona internetowa MOYA – strona znajdująca się pod adresem URL: www.moyaexpress.pl
o) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.), polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę Newslettera MOYA lub informacji o akcjach promocyjnych na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu i/lub na podany numer telefonu komórkowego.
p) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych niniejszym Regulaminem będący: i) pełnoletnią lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osobą fizyczną albo ii) osobą prawną albo iii) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
) Akcje promocyjne – promocje, rabaty, konkursy lub oferty specjalne organizowane przez Anwim.

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1) Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady i warunki korzystania z Usługi Newsletter MOYA,
b) sposób zawarcia, okres obowiązywania i tryb rozwiązania umowy o Usługi Newsletter MOYA,
c) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia Usługi Newsletter MOYA, d) postanowienia regulujące obowiązywanie i sposób dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

2) Porozumiewanie się z Usługodawcą może nastąpić w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: kontakt@moyaexpress.pl;
b) telefonicznie pod numerem 22 754 99 99 – infolinia czynna od poniedziałku do niedzieli całodobowo;
c) za pośrednictwem poczty zwykłej – adres do korespondencji: Anwim S.A., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa,

§3 ZASADY I WARUNIKI KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER MOYA

1) Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Newsletter MOYA na zasadach określonych w Regulaminie.

2) Przed zamówieniem Usługi Newsletter MOYA, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3) Świadczenie Usługi Newsletter MOYA przez Anwim jest bezpłatne. str. 3

4) Do korzystania z Usługi Newsletter MOYA, świadczonej przy pomocy e-maili, konieczne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz dostępu do sieci Internet. Brak jest szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

5) Newsletter MOYA przesyłany będzie na adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji w Formularzu.

6) Usługobiorca udostępnia również numeru telefonu komórkowego. Newsletter MOYA lub informacja o akcjach promocyjnych mogą być przesyłane przez Anwim na adres poczty elektronicznej. Na wskazany podczas Rejestracji numer telefonu będzie przesłany link do Newslettera, który otworzy się za pośrednictwem przeglądarki zainstalowanej na telefonie. Jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę, bezpośrednio na podany numer telefoniczny, mogą być także przesyłane informację handlowe o Akcjach Promocyjnych. Do korzystania z Usługi Newsletter MOYA, świadczonej przy pomocy wiadomości SMS, konieczne jest posiadanie krajowego numeru telefonu komórkowego wraz z dostępem do sieci komórkowej i internetowej. Nie jest natomiast konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego aparatu telefonicznego pozwalającego na wysyłanie oraz odbieranie wiadomości SMS oraz umożliwiającego połączenie z Internetem.

7) Newsletter MOYA przesyłany będzie z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.

8) Anwim zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter MOYA, jeżeli będzie to konieczne ze względów technicznych, w szczególności w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub napraw.

9) Usługobiorcy są uprawnieni do korzystania zawartości Newslettera MOYA wyłącznie w celu zapoznania się z jego treścią.

10) Anwim oświadcza, że zawartość Newslettera MOYA przesyłanego Usługobiorcom objęta jest ochroną prawną na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

11) Na podstawie umowy o świadczenie Usługi Newsletter MOYA, Usługobiorca będzie otrzymywał od Usługodawcy treści cyfrowe, niezapisane na nośniku materialnym.

§4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1) Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.) Usługodawca zobowiązany jest do przekazania informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2) Anwim dokłada starań, aby Usługa Newsletter MOYA była świadczona z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

3) Korzystanie z sieci Internet, w tym z każdej usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiąże się jednak z potencjalnymi zagrożeniami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.

4) Niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z Internetu może polegać między innymi na możliwości otrzymania spamu – niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną; wprowadzenia oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych, które w sposób niezauważony przez użytkownika mogą zarazić pliki w sposób samopowielający; str. 4 wprowadzenia robaków internetowych (worm), które stanowią szkodliwe oprogramowanie zdolne do samopowielania; instalacji oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w sieci Internet; narażenia na cracking lub phishing (łowienie haseł); wprowadzenia oprogramowania mogącego wyrządzać szkody do urządzenia końcowego, z którego korzysta Usługobiorca; narażenia na działanie innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania, niewchodzącego w skład powyższych punktów, a występującego pod nazwami wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax itp.

5) Dla Państwa bezpieczeństwa, Anwim zaleca używanie aktualnego oprogramowania przeciwdziałającemu zagrożeniom, o których mowa w ustępie poprzedzającym w postaci programów antywirusowych oraz aplikacji chroniących urządzenia końcowe przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

§5 ZASADY PRZYSTĄPIENIA OD USŁUGI NEWSLETTER MOYA

1) Zamówienie Usługi Newsletter MOYA następuje poprzez łączne dokonanie następujących czynności:

a) wypełnienie Formularza znajdującego się na Stronie internetowej MOYA przez wskazanie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego;
b) podanie imienia i nazwiska;
c) wskazanie posiadania lub braku firmy (wybór okienka klient biznesowy lub detaliczny);
d) wskazanie lokalizacji najczęściej odwiedzanej stacji samoobsługowej MOYA; e) złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług Anwim, w tym przekazywania informacji o aktualnych promocjach i konkursach;
f) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Anwim za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub numer telefonu komórkowego;
g) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na używanie przez Anwim telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego;
h) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenie Usługi Newsletter MOYA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz o przyjęciu do wiadomości, że oznacza to utratę prawa do odstąpienia od umowy;
i) złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień;
j) kliknięcie przycisku „Zapisz się”;
k) Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia otrzymanie Newslettera MOYA. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez osobę. Każda osoba posiada prawo do usunięcia, sprostowania danych, dostępu do danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych str. 5 osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Usługodawcy lub na adres email: adres poczty elektronicznej: iodo@anwim.pl.

2) Po dokonaniu czynności określonych w ust. 1, Anwim prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu wiadomość stanowiącą ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter MOYA.

3) Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter MOYA następuje przez przyjęcie złożonej oferty przez Usługobiorcę. W tym celu należy kliknąć w Link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio w Formularzu.

4) W razie braku potwierdzenia przyjęcia oferty w sposób opisany w ustępie poprzedzającym w terminie 14 dni od jej złożenia, umowa o świadczenie Usługi Newsletter MOYA nie zostaje zawarta. W takim wypadku Newsletter MOYA nie będzie przesyłany.

5) Umowa o świadczenie Usługi Newsletter MOYA zawierana jest na czas nieoznaczony.

6) Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter MOYA nastąpi przed upływem terminu od odstąpienia od umowy, na co Usługobiorca wyraża zgodę poprzez zaznaczenie stosownego pola w trakcie zamawiania Usługi. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter MOYA skutkować będzie utratą uprawnienia Usługobiorcy będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy przysługującego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827, z późn. zm.).

7) Utrata uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827, z późn. zm.) nie wyklucza jednak możliwości wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę na podstawie niniejszego Regulaminu, co może nastąpić w każdym czasie i bez podawania przyczyny.

§6 ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY DOT. USŁUGI NEWSLETTERA MOYA

1) Usługobiorca może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Newsletter MOYA ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie ww. umowy może nastąpić w jeden z następujących, dowolnie wybranych przez Usługobiorcę sposobów:

a) drogą elektroniczną – poprzez kliknięcie w Link dezaktywacyjny „Mamy nadzieję że lubisz nasze newslettery, jeśli nie, możesz się wypisać” znajdujący się w listach elektronicznych przesyłanych w ramach Usługi Newsletter MOYA, a następnie oznaczenie opcji „Zrezygnuj z otrzymywania newslettera MOYA" i zatwierdzenie dokonanego wyboru poprzez użycie przycisku "Zapisz";
b) drogą elektroniczną – poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter MOYA za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w Formularzu na adres e-mail – kontakt@moyaexpress.pl;
c) drogą poczty tradycyjnej – poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter MOYA na adres Anwim S.A., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

2) Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Newsletter MOYA z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczony będzie od dnia str. 6 zawiadomienia Usługobiorcy o rozwiązaniu umowy, które nastąpi na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu.

3) Na podstawie umowy o świadczenie Usługi Newsletter MOYA, Usługobiorca będzie otrzymywał od Usługodawcy treści cyfrowe, niezapisane na nośniku materialnym.

§6 REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER MOYA

1) Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter MOYA można zgłaszać:

a) za pośrednictwem poczty zwykłej – adres do korespondencji: ANWIM S.A., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: kontakt@moyaexpress.pl

2) Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, zaleca się wskazanie w zgłoszeniu reklamacji poniższych informacji:

a) imię i nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną;
b) adres zamieszkania, siedziby lub adres do korespondencji;
c) adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego wskazany w Formularzu; d) przedmiot reklamacji; e) przyczynę reklamacji;

3) Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. 4) Jeśli Usługobiorca nie zastrzeże inaczej, Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej, stosownie do sposobu, w jakim zgłoszono reklamację.

§ 7 OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 listopada 2020 roku.

2. Anwim zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przez które rozumie się zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany techniczne w funkcjonowaniu Usługi Newsletter MOYA, Strony internetowej MOYA lub Stacji, jak również zmiany organizacyjne i organizacyjno-prawne w ramach przedsiębiorstwa Usługodawcy.

3. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu, Usługobiorca zostanie powiadomiony przez informację przesyłaną wskazany w Formularzu adres e-mail. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o ich treści w sposób opisany powyżej.

4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić Anwim o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter MOYA na zasadach określonych powyżej.

5. Regulamin Usługi Newsletter MOYA jest publikowany na Stronie internetowej MOYA w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzania i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. str. 7

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akcje promocyjne adresowane do Usługobiorców, związane z korzystaniem z Usługi Newsletter MOYA, nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi urządzanymi przez Usługodawcę, chyba że regulaminy określające zasady i warunki tych akcji promocyjnych wyraźnie stanowią inaczej.

2. Akcje promocyjne dla Klientów flotowych nie łączą się przyznanymi rabatami na podstawie umów dotyczących MOYA Firma.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zakazuje się usługobiorcom dostarczania wprowadzenia do Internetu przy wykorzystaniu Usług przez Usługodawcę treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść ta skierowana do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu.